skip to main content

Stipendis

Las premissas en survista

Premissas per stipendis dal Christian-Schmid-Fonds èn  confessiun evangelica, domicil en il Grischun e lieu da burgais en il Grischun. 

Petentas e petents cun domicil a Cuira (cidad) exclusivamain stipendis per furmaziuns terziaras u furmaziuns sin la segunda via da furmaziun.

Confessiun evangelica

Domicil en il Grischun

Lieu da burgais en il Grischun

Cas spezial domicil a Cuira


Dumondas per in stipendi / proceder

Davart las dumondas da stipendis al chantun 

Sche las premissas per in stipendi dal Christian-Schmid-Fonds vegnan ademplidas, surpiglia quel ils stipendis correspundentamain a las calculaziuns dal Post chantunal da stipendis.

Dumondas directas

Independentamain dal resultat d’ina eventuala dumonda per stipendis al chantun, avais Vus la pussaivladad, d’inoltrar directamain ina dumonda per stipendis al Christian-Schmid-Fonds. Cundiziun è, che tut las premissas per in stipendi dal Christian-Schmid-Fonds vegnian ademplidas.

Il schaner d’in onn da furmaziun current vegn infurmà cun in inserat en las gasettas quotidianas ed en il Fegl uffizial dal chantun Grischun davart la pussaivladad per survegnir stipendis dal Christian-Schmid-Fonds. Las dumondas per stipendis pertutgan mintgamai l’onn da furmaziun current. Per exempel il schaner 2024 per l’onn da furmaziun 2023-24. Il termin final da spediziun per las dumondas è mintgamai ils 10 da mars.

Per far ina dumonda duvrai per plaschair noss formular da dumonda. Sin il formular chattais Vus tut las infurmaziun davart ils documents che ston vegnir inoltrads, termin final da spediziun, adressa e.u.v.
Il formular pudais Vus empustar qua.

Ils formulars che vegnan empustads avant la publicaziun (guardar qua survart), vegnan tramess il cumenzament da schaner da l’onn da furmaziun current. Suenter vegn fatga la spediziun dals formulars cuntinuadamain per l’onn da furmaziun current.

Las dumondas directas per stipendis al Christian-Schmid-Fonds ston vegnir tramessas per posta a la suandanta adressa:

Christian-Schmid-Fonds
Contribuziuns a la furmaziun
Quaderstrasse 17
7001 Cuira

Il cussegl da fundaziun examinescha las dumondas directas ch’èn vegnidas inoltradas al Christian-Schmid-Fonds. La sesida dal cussegl da fundaziun ha lieu per regla la fin da matg/il cumenzament da zercladur. Uschespert ch’il cussegl da fundaziun ha decidì davart tut las dumondas, vegnan tut las persunas petentas infurmadas en scrit davart la decisiun.

I na po vegnir fatg valair nagin dretg da survegnir stipendis or dal Christian-Schmid-Fonds.